Przygotowanie do małżeństwa

 

Tutaj zapisujemy się na nauki dla narzeczonych prowadzone w naszej parafii

 

 

Przygotowanie do zawarcia sakramentalnego małżeństwa obejmuje następujące etapy:

 

PRZYGOTOWANIE DALSZE

Jest to przygotowanie poprzez życie w domu rodzinnym, obserwując rodziców i innych znajomych małżonków, jak wspólnie przeżywają radości i rozwiązują swoje problemy.

Miłość małżeńska i rodzicielska opiera się nie tylko na dobrej woli współmałżonków. Wymaga również osiągnięcia wysokiego poziomu dojrzałości i to we wszystkich sferach człowieczeństwa oraz w wielu dziedzinach ludzkiego życia. Zawarcie szczęśliwego i trwałego małżeństwa jest możliwe tylko wtedy, gdy narzeczeni są dojrzali w sferze cielesnej, psychicznej, moralnej, duchowej, społecznej i religijnej, gdy kierują się właściwą hierarchią wartości, gdy dysponują wewnętrzną wolnością oraz kompetencjami, które są niezbędne do tego, by w odpowiedzialny sposób wychowywać dzieci, którym przekażą życie, by podjąć pracę zawodową, by zagwarantować właściwe funkcjonowanie domu i życia rodzinnego. Tego typu wszechstronne przygotowanie do małżeństwa dokonuje się przede wszystkim w rodzinie, a najważniejszymi wychowawcami w tym względzie są rodzice.

Niezastąpiona rola rodziców w dorastaniu ich dzieci do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej wynika z faktu, że podstawowym mechanizmem wychowania jest naśladowanie dorosłych oraz przejmowanie od nich schematów zachowań i wzorców postępowania. Dzieci nie tyle słuchają tego, co mówią ich rodzice, ile raczej obserwują to, co oni czynią. Dorastanie do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej staje się tym łatwiejsze dla dzieci i młodzieży, im bardziej ich rodzice okazują się dobrym wzorem do naśladowania. Takimi rodzicami są ci, którzy potrafią stworzyć klimat miłości, otwartości, zaufania i bezpieczeństwa, którzy w dojrzały sposób odnoszą się do siebie nawzajem jako małżonkowie i rodzice. Natomiast dzieci z rodzin dysfunkcyjnych czy patologicznych w większości przypadków powielają w założonych przez siebie rodzinach te same bolesne sytuacje, które miały miejsce w ich domach rodzinnych. Dzieje się tak mimo tego, że szczerze pragną zawrzeć szczęśliwe małżeństwo i założyć zupełnie inną rodzinę niż ta, z której sami wyszli. Z pewnością nie brakuje im dobrej woli, jednak nie dysponują właściwymi wzorcami życia małżeńskiego i rodzinnego.

 

PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE

Jest to przygotowanie młodzieży poprzez katechizację w szkole ponadpodstawowej oraz przez uczestnictwo w życiu parafialnym.

Małżeństwo zawarte w Kościele katolickim to nie tylko prywatna decyzja dwojga narzeczonych. To także sakrament i znak nieodwołalnej miłości Boga do człowieka. Z tego względu drugim obok domu rodzinnego miejscem dorastania do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej jest parafia. Na proboszczu i księżach współpracownikach spoczywa wielki obowiązek zatroszczenia się o to, by młodzi parafianie we właściwy sposób przygotowali się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Ta duszpasterska troska nie może dotyczyć jedynie ostatnich miesięcy przed planowanym ślubem. Jej fundamentem powinno być pogłębione i systematyczne duszpasterstwo zwyczajne, a zwłaszcza duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Przygotowanie do małżeństwa zaczyna się bowiem już w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości, a przejawia się w trosce duszpasterzy o dobrze przygotowaną i poprowadzoną katechizację, o tworzenie różnych ruchów i grup formacyjnych w parafii, o wartościowe i dobrze zorganizowane rekolekcje parafialne dla dzieci i młodzieży, o pielgrzymki i inne formy duszpasterskich kontaktów z wychowankami.

Zadaniem duszpasterzy i katechetów jest wyjaśnianie chłopcom i dziewczętom, że każdy, kto pragnie dobrze przygotować się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, powinien troszczyć się o umocnienie swojej wiary, systematyczny udział w niedzielnej Eucharystii, pogłębione życie sakramentalne, osobistą modlitwę i regularne czytanie Pisma Świętego, respektowanie Bożych przykazań i kierowanie się zasadami Ewangelii. Każdy, kto w odpowiedzialny sposób myśli o małżeństwie i rodzinie, powinien też cieszyć się wiarą osoby, którą zamierza poślubić. Osobista przyjaźń z Bogiem jest nie tylko fundamentem życia kapłańskiego czy zakonnego. Jest także fundamentem trwałego i szczęśliwego życia w małżeństwie i rodzinie.

Życie rodzinne nie może opierać się jedynie na dobrej woli i szczerej miłości. Konieczna jest troska o dojrzałość wszystkich członków rodziny. Konieczne są otwarte oczy, które widzą i uważne uszy, które słyszą. Tylko wtedy bowiem można stanowczo demaskować istniejące zagrożenia i mądrze interweniować w obliczu pojawiających się trudności. Małżeństwo i rodzina to wielki skarb. To skarb — jak wszystko, co cenne na tej ziemi — złożony w kruchych, glinianych naczyniach ludzkiej niedoskonałości. Z tego względu podstawowym warunkiem ochrony małżeństwa i rodziny jest osobista przyjaźń z Bogiem oraz zaufanie do Boga w chwilach trudności i zwątpień.

 

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE

Jest to etap bezpośredniej organizacji obrzędu zaślubin i założenia rodziny poprzez spotkania formacyjne i modlitewne.

 

Protokół przedślubny

Spisanie protokołu odbywa się w kancelarii parafialnej. /W naszej parafii zawsze we wtorki 19.00-20.00/

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

- dowody osobiste,
- metryki chrztu (wypisane nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
- 3 kopie z właściwego USC, w którego rejonie odbędzie się ślub, stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
- dyplom ukończenia katechizacji (nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani, oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponad podstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu – 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii).
Po spisaniu protokołu narzeczeni uczestniczą w naukach przedślubnych i w spotkaniach w katolickiej w poradni małżeńskiej.

 

Nauki przedślubne i spotkania w pradni małżeńskiej - zgłoszenia poprzez stronę: https://narzeczenikatowicka.pl/

W naszej parafii nauki przedślubne odbywać się będą w 2 soboty:

19 i 26 marca 2022,  g. 10.30-  dla tych, którzy chcą zawrzeć małżeństwo do końca czerwca,

28 maja i 4 czerwca 2022, g. 10.30 -  dla tych, którzy chcą zawrzeć małżeństwo od lipca do końca września,

3 i 10 września 2022, g. 10.30  -  dla tych, którzy chcą zawrzeć małżeństwo od października do marca 2021.

Można również skorzystać z nauk w innych parafiach zyskując zaświadczenie proboszcza o udziale w tych naukach.

 

Dekanalne dni skupienia dla narzeczonych w r. 2022

dekanatu Świętochłowice odbywają się w parafii Piaśniki: 20 marca, 22 maja, 25 września, 20 listopada - godz. 15.00, lub w innych parafiach, np. w Panewnikach 13 lutego, 11 kwietnia, 29 maja, 31 lipca, 27 listopada

Zachęcamy również do uczestnictwa w rekolekcjach dla narzeczonych w Koniakowie, w domu formacyjnym EMAUS:

 15-17.03.2019. Informacje i zapisy na stronie

 

Zapowiedzi

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 3 niedziele. Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

 

Rozmowa duszpasterska

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tej rozmowie należy także ustalić w jaki sposób poprosić organistę o grę na ślubie i kościelnego o przygotowanie i wystrój kościoła. Jeśli przy ślubie ma asystować krewny lub znajomy kapłan,należy o tym poinformować proboszcza.

 

Spowiedzi przedślubne

Każdy z narzeczonych jest w sumieniu przed Bogiem zobowiązany do spowiedzi św. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym.

Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

 

Świadkowie ślubu

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada – jeśli są ludźmi wierzącymi – by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

Zapamiętaj mnie (90 dni)