Wydarzenia

 

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO DO GÓRNIKÓW

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W ŚLASKICH KOPALNIACH

 

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy górnicy!
W dobie zmagania się ze skutkami stanu epidemii w naszym kraju, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Dla nas chrześcijan wyjątkową formą solidarności jest również modlitewne wsparcie najbardziej potrzebujących oraz polecanie ich Bożej Opatrzności i opiece świętych Patronów.
Naszą szczególna modlitwą ogarniamy osoby zakażone koronawirusem, ich rodziny oraz służby sanitarno-medyczne. Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkich zmarłych i pogrążonych w żałobie po ich stracie.
W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje o wykrytych ogniskach zakażenia koronawirusem pośród naszych braci górników, a także ich rodzin. Ponieważ choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie ludzkie życie, dlatego proszę wszystkich diecezjan o żarliwą modlitwę w intencji powrotu do zdrowia tych, którzy aktualnie doświadczają niemocy i ograniczeń wynikających z pogorszonego stanu zdrowia. Prośmy dla nich o zdolność przeżywania osobistych przeciwności w jedności z Chrystusem, który „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17).
Drodzy górnicy, szczególnie Ci dotknięci zakażaniem!
Wraz z Biskupami pomocniczymi i Waszymi parafialnymi duszpasterzami zapewniam Was o wstawienniczej modlitwie, a także o gotowości charytatywnego wsparcia tych Braci górników i ich rodzin, którzy najbardziej będą dotknięci skutkami choroby, paraliżującej życie społeczne na całym świecie. Przyjmijcie słowa – jakże aktualne w obecnej sytuacji – wygłoszone przeze mnie w zeszłym roku przy okazji Mszy św. barbórkowej: „Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Św. Barbara, „Męczennica wieży”, zna na wskroś trudną i niebezpieczną rzeczywistość przebywania w niewielkiej zamkniętej przestrzeni. Niech jej orędownictwo Was strzeże. Zapewniam, że Kościół modli się za was nieustannie! Z serca życzę wszystkim po staropolsku i po śląsku: «Szczęść Boże!». Niech treść tego pozdrowienia będzie codziennie waszym udziałem”.
Modlitewną pamięć dopełniam jeszcze życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności. Z serca Wam błogosławię: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

 

Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Z DN. 4 MAJA 2020 R.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
Z DN. 4 MAJA 2020 R.

 

Wstęp
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w województwie śląskim i w archidiecezji katowickiej, obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnoszące się do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.


1. Dyspensa
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Proszę osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych wiekiem i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w domu. Nadal serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Św. Franciszkiem; w maju dołączamy do tej modlitwy odmówienie Litanii Loretańskiej.

 

2. Sprawowanie Eucharystii w kościele
Mając na względzie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia podtrzymuję, że w Eucharystii uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. z zachowaniem zasady – 1 osoba na 15 m2. Z najwyższą troską należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła po każdej Mszy św. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus).
Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostają nadal zawieszone. Duchowni – odpowiedzialni za poszczególne grupy służby liturgicznej mają obowiązek prowadzenia ich formacji według aktualnych możliwości.
Osoby dorosłe posługujące przy ołtarzu zobowiązane są do zachowania wszystkich rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii św. na rękę, podobnie jak pozostali wierni. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.


3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mając jednak na względzie poważne zagrożenie zdrowia i życia, nadal stosujemy w parafiach wyłącznie nadzwyczajną formę spowiedzi św. dla tych, którzy osobiście o to poproszą. Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. Miejscem takiej spowiedzi, zamiast konfesjonału, może być salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym pozasakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.


4. Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem.
Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 3. Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.

 

5. Duszpasterstwo
Wyrażając wdzięczność wszystkim księżom za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za troskę o wiernych, zobowiązuję duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne grupy i wspólnoty parafialne do podtrzymywania kontaktów z nimi w formie nadzwyczajnej: kontaktu telefonicznego i internetowego, a także w miarę możliwości do przekazywania im katechez udostępnianych online. Otwarta zostaje możliwość organizowania spotkań formacyjnych dla dorosłych (katecheza, krąg biblijny) z uwzględnieniem obowiązujących wymagań sanitarnych.


Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią włącznie. Jednak wizytę duszpasterską składamy na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny.
Kapelanów szpitalnych i hospicyjnych zachęcam do stałego kontaktu z dyrekcjami tych ośrodków medycznych w odniesieniu do zakresu ich posługi duszpasterskiej.

 

W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie Mszy św. dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17 maja, bądź nazajutrz, bez możliwości oddania czci relikwiom Świętego przez ucałowanie. Usilnie zachęcam do przypominania Jego nauczania, zwłaszcza homilii i katechez wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. W czasie pandemii pamiętajmy szczególnie o nauce św. Jana Pawła II o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich (por.: encyklika „Sollicitudo Rei Socialis”, 42). Obowiązkiem duszpasterzy jest dostrzeżenie ich w parafii.

 

Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Natomiast w ostatnią niedzielę maja br. odprawię Mszę św. w bazylice piekarskiej, a homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Uroczystość ta będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.

 

Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone.

 

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:
- procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła z błogosławieństwami);
- wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;
- pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.


IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 03.05.2020

Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na W.Śl. Sem. Duchow.  Katowicach

 

 1. Od poniedziałku do soboty -                Wszystkie wydarzenia są transmitowane

- 7:15       Jutrznia + różaniec

- 8:00      Msza św.

- 12:00    Anioł Pański + Modlitwa w ciągu dnia

- 17:15     Nieszpory

- 18:00    Msza św.

- 19:30     Spotkania z wiarą na youtubie

- 20:30    Różaniec i Apel Jasnogórski

 

 1. Niedziele

    - Msze św. są odprawiane wg niedzielnego porządku: 7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 16:30

    - Wszystkie zamówione intencje są i będą odprawiane wg zamówienia. Zachęcamy do składania intencji mszalnych w kancelarii parafialnej, tym bardziej teraz, kiedy już można być na mszy św.

    - 5 min. przed rozpoczęciem każdej mszy św. będzie rozdzielana Komunia św. dla tych, którzy nie chcą uczestniczyć we mszy św. w kościele. /Dyspesa od obowiązku niedzielnej i świątecznej mszy św. obowiązuje do odwołania/
    - Spowiedź św. odbywać się będzie przed mszą św. w wejściu na chór.

 

 1. Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania.
 2. Codziennie 9:00-18:00 kościół jest otwarty dla osobistej adoracji N. Sakramentu.
 3. Nie będzie osobnych nabożeństw majowych. Litanię loretańską odśpiewamy codziennie o 17:45 przed wieczorną mszą św. /w niedziele po mszy św. wieczornej/. W naszej parafii przez cały maj zapraszaliśmy na modlitwę Apelu Jasnogórskiego przy kapliczce. W tym roku Apel jest połączony z codzienną modlitwą różańca św. w kościele o 20:30.
 4. Obchody liturgiczne tygodnia:
  - poniedziałek – wspomnienie św. Floriana męcz. – patrona archidiecezji
  - środa – święto św. apostołów Filipa i Jakuba
  -
  piątek – UROCZYSZOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, bpa i męcz. – gł. Patrona Polski /w związku z uroczystością nie obowiązuje post piątkowy/

Serdecznie dziękujemy Wam za wszystkie ofiary,
które przekazujecie na potrzeby funkcjonowania parafii osobiście lub na konto parafialne.    
dziękujemy również za łączność w modlitwie poprzez transmisje internetowe na youtube - „parafiazgoda”.

Dobry Pasterzu chroń i prowadź nas!


Nowa strona o s. Marii Dulcissimie

Zapraszamy na nową stronę o Słudze Bożej s. Marii Dulcissimie Hoffmann - naszej rodaczce ze Zgody

 


NIEDZIELA 26.04.2020 w kościele na Zgodzie

W niedzielę 26.04.2020 msze św. w naszym kościele odprawiane będą wg stałego porządku niedzielnego w następujących intencjach:

 

07.30   Za Parafian
09.30   Dz. Bł. W int. Marii i Kazimierza Stawowskich z okazji 60-tej rocz. ślubu z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę dla Jubilatów i całej Rodziny /TD/

11.00   Dz. Bł. W int. Jolanty i Damiana z okazji 20 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę dla Jubilatów i całej Rodziny /TD/
12.30   Za †† rodziców Marię i Szczepana Idzik

16.30   Dz. Bł. W int. dzieci, które obchodzą 1-szą rocz. chrztu

 

intencje na cały tydzień →

III. NIEDZIELA wielkanocna   26.04.2020  -  ogłoszenia

 

Msze św. są odprawiane z udziałem wiernych! 
Wg rozporządzenia władz potwierdzonego przez Arcybiskupa katowickiego w naszym kościele podczas liturgii może przebywać  na każdej mszy św.  50 osób!

 

 1. Od poniedziałku do soboty     -   Wszystkie wydarzenia są transmitowane

- 7:15          Jutrznia + różaniec

- 8:00         Msza św.

- 12:00       Anioł Pański + Modlitwa w ciągu dnia

- 17:15       Nieszpory

- 18:00      Msza św.

- 19:30       Spotkania z wiarą na youtubie

- 20:30       Różaniec i Apel Jasnogórski

 

Niedziele

- Msze św. będą odprawiane wg niedzielnego porządku: 7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 16:30

- Wszystkie zamówione intencje są i będą odprawiane wg zamówienia. Zachęcamy do składania intencji mszalnych w kancelarii parafialnej, tym bardziej teraz, kiedy już można we mszy św. uczestniczyć

- 5 min. przed rozpoczęciem każdej mszy św. będzie rozdzielana Komunia św. dla tych, którzy nie chcą uczestniczyć we mszy św. w kościele. /Dyspesa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św obowiązuje do odwołania/
- Spowiedź św. odbywać się będzie przed mszą św. w wejściu na chór.

 

1 maja – PIĄTEK – Odpust Parafialny

-     Tegoroczną Uroczystość odpustową przeżywamy w cieniu epidemii, tzn. rezygnujemy z tradycyjnej oprawy odpustowej. W dzień patronalny naszego kościoła można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Msze św. będą odprawiane o g. 8:00; 10:00; 16:30; 18:00. Każda będzie transmitowana.

 

2 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski

-    Ponieważ w niedziele wielkanocne nie powinny odbywać się inne uroczystości, dlatego Stolica Apostolska wyraziła zgodę na przeniesienie Uroczystości NMP Królowej Polski na sobotę 2 maja. W naszym kościele msze św. będą odprawiane o godz. 8:00; 10:00 i 18:00

 

 1. Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania.
 2. Codziennie 9:00-18:00 kościół jest otwarty dla osobistej adoracji N. Sakramentu.
 3. Nie będzie osobnych nabożeństw majowych. Litanię loretańską odśpiewamy codziennie o 17:45 przed wieczorną mszą św. /w niedziele po mszy św. wieczornej/. W naszej parafii przez cały maj zapraszaliśmy na modlitwę Apelu Jasnogórskiego przy kapliczce. W tym roku Apel jest połączony z codzienną modlitwą różańca św. w kościele o 20:30.

Serdecznie dziękujemy Wam za wszystkie ofiary,
które przekazujecie na potrzeby funkcjonowania parafii osobiście lub na konto parafialne.    
dziękujemy również za łączność w modlitwie poprzez transmisje internetowe na youtube „parafiazgoda”.
Św. Józefie módl się za nami!

 


I Komunia św. 2020

Szczęść Boże!

 

Drodzy rodzice!

Ponieważ nie zanosi się na rychłe otwarcie szkół oraz z powodu limitu osób obecnych w kościele na liturgii, proponuję następujące rozwiązanie kwestii I Komunii św. w naszej parafii:

 

Wariant 1.

Do I komunii św. przystępują dzieci w maju indywidualnie bądź w małych grupkach /do 10 dzieci/ w terminie indywidualnie ustalonym z proboszczem. Może to być niedziela, albo jakikolwiek dzień tygodnia podczas zwykłej mszy św., odprawianej w intencji dziecka i rodziny, w stroju komunijnym, ze świecą w ręce i niestety w maseczkach ochronnych. W wypadku wybrania tego wariantu proszę o kontak osobisty - tel. 579600380.

Aktualnie obowiązuje nas limit do 50 osób obecnych na mszy św.

 

Wariant 2.

Do I Komunii św. przystępują dzieci uroczyście całą grupą w 1. niedzielę września.

 

Bardzo proszę o Wasze sugestie co do zaproponowanych wariantów. Inne możliwości na dzień dzisiejszy są nie do przyjęcia.

Wasze deklaracje możecie przesyłać na adres zgoda.1.komunia.2020@interia.pl

 

Pozdrawiam i życzę wytrwałości w tym trudnym czasie.

z Błogosławieństwem +

proboszcz


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 19.04.2020

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  19.04.2020

Od poniedziałku  20 kwietnia Msze św. odprawiane są z udziałem wiernych!

Wg rozporządzenia władz potwierdzonego przez Arcybiskupa katowickiego od poniedziałku 20.04.2020 w kościele podczas liturgii może przebywać 1 os/15 m2 - tzn. naszym kościele 50 osób!

 1. Od poniedziałku do soboty                                  Wszystkie wydarzenia są transmitowane

- 7:30      Jutrznia

- Msze św. są odprawione o 8:00 i 18:00

- 12:00    Anioł Pański

- 17:30    Nieszpory

- 19:30    Spotkania z wiarą na youtubie

- 20:30    Różaniec i Apel Jasnogórski

 

 1. Niedziele

- Msze św. będą odprawiane wg niedzielnego porządku.

- Wszystkie intencje zamówione są i będą odprawiane wg harmonogramu. Zachęcamy do składania intencji mszalnych w kancelarii parafialnej, tym bardziej teraz, kiedy już można we mszy św. uczestniczyć.

- 5 min. przed rozpoczęciem każdej mszy św. będzie rozdzielana Komunia św. dla tych, którzy nie chcą uczestniczyć we mszy św. w kościele.

- Spowiedź św. odbywać się będzie pod schodami prowadzącymi na chór.

 

 1. Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania.

 2. Codziennie 9:00-18:00 kościół jest otwarty dla osobistej adoracji N. Sakramentu.

 

 • W Święto Miłosierdzia Bożego po wieczornej modlitwie różańcowej będzie wieczorny objazd parafii z błogosławieństwem zmartwychwstałego obecnego w Najświętszym sakramencie.

PODZIĘKOWANIE

DRODZY PARAFIANIE

Serdecznie dziękujemy Wam za wszystkie ofiary,

które przekazujecie na potrzeby funkcjonowania parafii,

na konto parafialne i do skarbonek.

dziękujemy też za łączność z nami poprzez transmisje internetowe.

Wytrwajcie w miłości Bożej!


Zakrywanie ust i nosa w kościele


Nowe Zarządzenie ks. Arcybiskupa z dn. 17.04.2020


Zapamiętaj mnie (90 dni)