Wydarzenia

 

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego 25.03.2020

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

 

    Dyspensa

 

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.

  

    Sakrament pokuty i pojednania

 

 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.
 1. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.
 2. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 

    Komunia święta

 

 1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

 

     Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

 

 1. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.
 2. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach.

 

Wielki Czwartek

 1. Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.

 

Wielki Piątek

 1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie lub w kościele.
 2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną
 3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach.

 

Wielka Sobota

 1. Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

Wigilia Paschalna/Wielkanoc

 1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.
 2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.

 

     Uroczystość Pierwszej Komunii św.

 

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 1. Po Wielkanocy:
  wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
 1. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
 1. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
 1. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

    Pogrzeb

 

 1. W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

 

           Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

† Wiktor Skworc              

Arcybiskup Metropolita Katowicki


Duchowa adopcja dziecka poczętego

Zachęcamy wszystkich do podjęcia Duchowej Adpcji Dziecka Poczętego.

Polega to na objęciu modlitwą nienarodzonego dziecka, które jest zagrożone aborcją, oraz jego rodziców o nawrócenie i obronę swego nienarodzonego dziecka.

Ta modlitwa trwa codziennie przez 9 miesięcy - trwa od 25 marca do 25 grudnia - do Bożego Narodzenia.

Zachęcamy do złożenia deklaracji, można to uczynić prywatnie lub najlepiej przez zgłoszenie swojej deklaracji na adres duchowaadopcja@diecezja.pl  podając swoje imię i miasto zamieszkania.

 

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

*Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
*Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych *Postanawiam mocno i przyrzekam
*Że od dnia 25 marca 2020 r.
*W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
*Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
*Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
*Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
*Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

 

 


AKT ODDANIA RODZINY NIEPOKALANEMU SERCU NMP

Szczęść Boże!

Zachęcamy wszystkich, aby 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oddać swoje rodziny pod opiekę Matki Bożej.

 


Informacje dotyczące przygotowań do I Komunii św, bierzmowania, chrztów i ślubów

Szczęść Boże!

W tej szczególnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy odwołane są wszystkie spotkania przygotowawcze do I Komunii, bierzmowania, nauki chrzcielne i dla narzeczonych. W tej chwili możliwe są jedynie chrzty i śluby w ścisłym gronie rodzinnym.

 

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak będzie wyglądała I Komunia św. dzieci i czy w ogóle się odbędzie w zaplanowanym terminie. Z decyzją wstrzymujemy się do końca kwietnia. W zależności rozwoju sytuacji epidemiologicznej, podejmiemy wtedy odpowiednie decyzje. Bardzo proszę rodziców, aby wykorzystali obecny czas również do indywidualnego przygotowania dzieci do I spowiedzi św. i I Komunii wg materiałów z książeczki oraz własnych możliwości i uznania.

 

To samo dotyczy kandydatów do bierzmowania. Ostateczna decyzja będzie należeć do ks. Biskupa.

 

Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania i wtedy można załatwiać sprawy chrzcielne i małżeńskie.

 

Pogrzeby można zgłaszać o każdej porze dnia. Bardzo prosimy wziąć pod uwagę, że udział w pogrzebie powinien być ograniczony tylko do najbliższej rodziny zmarłego.


IV niedziela Wielkiego Postu - Ogłoszenia

 Drodzy parafianie!

Przeżywamy obecnie ogromny kryzys epidemii koronawirusa. Takiego kryzysu nasza parafia w swojej 89-letniej historii jeszcze nie przeżywała. Staramy się wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom naszych parafian a jednocześnie wszystkich zarządzeń władz państwowych i kościelnych.

W związku z epidemią w tym tygodniu podjęliśmy dodatkowo następujące kroki:

- zostaliśmy zobligowani do ograniczenia możliwości uczestnictwa we Mszach św. niedzielnych wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;

- Ze względu na zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nie możemy odprawić mszy św. dla większej liczby wiernych, prosimy aby w niedzielę w mszach św, które będziemy odprawiali w ustalonych porach, wzięły udział tylko rodziny, które zamówiły intencję mszy św.
- Zanim rozpoczniemy mszę św, będziemy rozdawać Komunię św. wszystkim pozostałym, których po przyjęciu Komunii św. prosimy, aby opuścili kościół, a liturgię mszy św. przeżyli w domu dzięki transmisji telewizyjnej lub przez internet. Tak będzie przed każdą mszą św.
- Bardzo prosimy wszystkich, którzy przyjdą w niedzielę do kościoła, aby zabrać ze sobą informatory parafialne i przekazać je krewnym, lub sąsiadom, którzy nie używają internetu.
- Wodę święconą można otrzymać do własnych naczyń w zakrystii.

- musimy ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia

 

Z powodów technicznych nasza transmisja na youtube jest odłożona w czasie. Msze św. będą transmitowane poprzez stronę parafii na facebooku https://pl-pl.facebook.com/parafiazgoda

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa wraz z nami we wszystkich nabożeństwach w kościele:

 

Msze św.

- pon - sob 8:00 i 18:00

- niedziela 7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 16:30

 

Nabożeństwa:

- 15:00             koronka do Bożego Miłosierdzia

- 20:30             Różaniec i Apel Jasnogórski /bez udziału wiernych/

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

- codziennie  9:00 – 18:00

 

Okazja do spowiedzi św.

- codziennie pół godziny przed każdą mszą św. oraz w Godzinie Miłosierdzia 15:00-16:00

 

 


Transmisja z Piekar

18.03.2020  o 11:00 księża naszego dekanatu będą odprawiać Mszę św. w bazylice piekarskiej przed cudownym obrazem MB Piekarskiej o opiekę dla wszystkich parafii naszego dekanatu.

Transmisję będzie można oglądać na naszej facebookowej stronie internetowej https://www.facebook.com/parafiazgoda/

Warunkiem odbioru jest posiadanie konta na facebooku niestety.

 


Prośba w związku z niedzielnymi mszami św. 15.03.2020

Drodzy nasi Bracia i Siostry!

 

Nie chcemy, aby ktokolwiek z was pozostał bez koniecznej pomocy duchowej w tym trudnym czasie, a jednocześnie korzystając z cnoty roztropności chrześcijańskiej prosimy was, abyście się podporządkowali następującym naszym ustaleniom :

 

1/ Ze względu na zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nie możemy odprawić mszy św. dla większej liczby wiernych, prosimy aby w niedzielę w mszach św, które będziemy odprawiali w ustalonych porach, wzięły udział tylko rodziny, które zamówiły intencję mszy św.

2/ Zanim rozpoczniemy mszę św, będziemy rozdawać Komunię św. wszystkim pozostałym, których po przyjęciu Komunii św. prosimy, aby opuścili kościół, a liturgię mszy św. przeżyli w domu dzięki transmisji telewizyjnej lub przez internet. Tak będzie przed każdą mszą św.

3/ Zapraszamy do naszego kościoła na mszę św. w tygodniu o 8:00 lub 18:00.

4/ Bardzo prosimy wszystkich, którzy przyjdą w niedzielę do kościoła, aby zabrać ze sobą informatory parafialne i przekazać je krewnym, lub sąsiadom, którzy nie używają internetu.

5/ Wodę święconą można otrzymać do własnych naczyń w zakrystii.

 

Już sobór Trydencki w XVI w. określił możliwość tzw. Komunii duchowej kiedy nie ma możliwości przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej, bądź jest to bardzo utrudnione przez związek z narażeniem życia lub zdrowia. Jeżeli jesteś w stanie łaski uświęcającej a odczuwasz niepokonalny lęk przed przystąpieniem do sakramentu Eucharystii, wzbudź w sobie pragnienie zjednoczenia z Chrystusem w Komunii św, a otrzymasz tę samą łaskę i pożytek duchowy co fizyczne przyjęcie Ciała Chrystusa.

 

Jak potwierdzają lekarze, nikt nie może zarazić się przez skórę, przez dotyk ręki, tylko przez nos, usta i oczy.

Nie ma sensu wzywanie wiernych do Komunii św. 'na rękę', jeśli kapłan chociaż jednej osobie poda Komunię św. do ust, dlatego prosimy, aby wszyscy, którzy w naszym kościele chcą przyjąć Komunię św. 'na rękę' podchodzili do Komunii św. z lewej strony kościoła przy kaplicy Krzyża św. zaś pozostali, którzy mimo wszystko pragną Komunii św. do ust, niech podchodzą w środku i z prawej strony kościoła.

Prosimy, aby ze zrozumieniem i wrażliwością odnieść się do tej prośby. Uczmy się na nowo kochać ludzi z ich obawami i przekonaniami, bo inaczej, cóż to za miłość i szacunek do Boga, kiedy gardzi się bliźnim z jakiegokolwiek powodu!

 

Drodzy Parafianie!

          25 czerwca 2016 r. zawierzyliśmy Naszą Parafię, Miasto i cały Dekanat Świętochłowice, Bożemu Miłosierdziu. Wtedy, nasi Kapłani, Władze Miasta i około 600 Parafian zgromadzonych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wołaliśmy z ufnością – „JEZU, UFAM TOBIE!” Wierzymy i ufamy, że wtedy dobry Bóg przyjął łaskawie nasze zawierzenie.

13 października 2017 roku, w Dzień Fatimski, w 100 rocznicę Objawień M.B. Fatimskiej, ponownie, z wszystkimi Parafiami naszego Dekanatu, w Sanktuarium M.B. Fatimskiej w Turzy Śl., zawierzyliśmy siebie, nasze parafie, naszej Matce i Królowej – Pani Fatimskiej.

          Dzisiaj, w tych trudnych chwilach, zwracamy się do wszystkich Parafian i mieszkańców Świętochłowic, o zjednoczenie we wspólnej modlitwie:

1/ zachęcamy do dobrej Spowiedzi i pojednania się z Bogiem i drugim człowiekiem.

2/ pamiętając o naszym zawierzeniu Bożemu Miłosierdziu i M.B. Fatimskiej, zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszych domach: o godz. 15.00 do Koronki do Bożego miłosierdzia i o godz. 21.00 do Apelu i dziesiątki różańca. Wołajmy do Boga, by nas ustrzegł od złego, a Matkę Bożą prośmy o przemożną opiekę. Ufamy, że tamte dwa zawierzenia, były szczególnym wyrazem naszej wiary i że Bóg przyjął je łaskawie.

          Nasz kościół będzie otwarty z wystawionym Najświętszym Sakramentem, by każdy osobiście, w dowolnym czasie, mógł adorować Pana Jezusa i wzywać Jego miłosierdzia.       

          Zachęcamy też do zabierania do swoich domów wody święconej, którą można otrzymać w zakrystii i skrapiania nią domowników i mieszkań. Tych, którzy mogą, zachęcamy do ofiarowania postu i innych modlitw, w intencji ocalenia nas od „zarazy, głodu, ognia i wojny”.

                                 

                         Złączeni we wspólnym zatroskaniu i modlitwie:                                                                                                            

                                                Duszpasterze Parafii

 

 

 


Zmiany w funkcjonowaniu naszej parafii na czas trwania epidemii

Drodzy nasi parafianie!

 

Aby dostosować nasze życie parafialne do wszystkich zarządzeń i wskazań proponujemy:

 

 • Kościół parafialny będzie otwarty dla modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu przez wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel.
 • Wszystkie nabożeństwa w kościele: droga krzyżowa, gorzkie żale, nowenny zostają zawieszone, zaś msze św. będą odprawiane wg zwykłego porządku o 8:00 i 18:00 we wszystkie dni tygodnia.
 • Okazja do spowiedzi św. będzie 30 min. przed każdą mszą św a także w Godzinie Miłosierdzia 15:00-16:00
 • Odwołujemy rekolekcje szkolne, natomiast o rekolekcjach parafialnych, które mają się rozpocząć 29 marca, poinformujemy później
 • Bardzo prosimy, aby zastosować się do zarządzeń naszych biskupów dotyczących przyjmowania Komunii św. oraz znaku pokoju. Stosowanie się do nich jest formą miłości bliźniego. Nie chodzi przecież tylko o nasze zdrowie, ale także, a może przede wszystkim o zdrowie naszych bliskich.
 • Zwracamy się też do wszystkich osób samotnych, pozbawionych opieki ze strony rodziny, aby w razie konieczności zgłaszały się telefonicznie na parafię, a my zadbamy o stosowne wsparcie i pomoc.
 • Będziemy odwiedzać w domach wszystkich, którzy nas poproszą telefonicznie o posługę sakramentalną.

 

 


Zarządzenia szczegółowe Metropolity Katowickiego na czas zagrożenia epidemiologicznego

Drodzy parafianie św. Józefa na Zgodzie.

 

W związku z bardzo poważnym kryzysem epidemiologicznym, informuję o zarządzeniach naszego arcybiskupa Wiktora Skworca  dotyczące funkcjonowania parafii:

 

DYSPENSA METROPOLITY KATOWICKIEGO OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

 1. W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.
 1. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.
 1. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:
 • transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia;
 • transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;
 • można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.
 1. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:
 • od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;
 • w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;
 • codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;
 • przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.
 1. Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.
 1. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.
 1. Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy, mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy o stosowne wsparcie.

Szczęść Boże!

Wiktor Skworc, arcybiskup, Metropolita Katowicki

 

Dodatkowo zamieszczamy zalecenia Rady Stałej Episkopatu dla wszystkich wiernych Kościoła w Polsce:

 

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

- przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

- należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

- na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

- rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

- aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

- aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

- aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.: liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze, zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu, sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 

 


Komunikat Rady Stałej Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski


Zapamiętaj mnie (90 dni)